ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
สถาบันการอาชีวศึกษา

โปรดเข้าสู่ระบบและดำเนินการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำและแจ้งความประสงค์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565